Wednesday, January 7, 2009

1st Day @ Sg
终于我们四个人会合咯!

搭MRT


在Durian看到一堆人在画球,还没搞清状况我们就有样学样,跟着画咯~

画~画~画~


猜猜这些球最后会去那里咧?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.被丢进海里了啦~ 因为天色还很亮,精彩的还在后面~SunTac City的圣诞树


Vivo City的圣诞树
No comments: